Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling?

In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

www.klachtenloketparamedici.nl

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Alhoewel onderstaande informatie juist is, blijkt uit ervaring dat een verwijsbrief vaker nodig is dan verwacht. Indien u met een eenvoudige logopedische hulpvraag komt (bv mijn kind kan de /r/ niet zeggen of mijn kind slist) is onderstaande informatie juist. Indien de hulpvraag 2 logopedische gebieden betreft (bv spraak én taalontwikkeling lopen vermoedelijk achter) is een verwijsbrief van de huisarts nodig. CZ-verzekerden MOETEN ALTIJD bij de eerste afspraak een verwijzing van de (huis)arts bij zich hebben.

Afspreken zonder verwijsbrief?   

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u, onder bepaalde voorwaarden, direct, dus zonder verwijzing bij onze praktijk terecht.

Bent u verzekerd bij Univé, VGZ, IZA of Trias? U kunt dan zelf direct een afspraak maken met de logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).

Bent u verzekerd bij een andere verzekeraarsmaatschappij zoals bv CZ? Helaas heeft uw verzekeraar ervoor gekozen om deze dienst niet te vergoeden. U dient in dat geval dus eerst naar de huisarts te gaan voor een verwijzing voor logopedie.

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen?

Dat kan. Dan kunt u uw huisarts als nog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak zonder verwijsbrief?

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de logopedist aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem! Het hangt van meer factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. De DTL-screening geeft dus zekerheid over uw gezondheid in relatie tot de logopedische behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

Is de logopedist opgeleid voor DTL?

Als een logopedist zonder verwijzing werkt heeft zij hiervoor scholing gevolgd. Hier is geleerd om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is. Logopediepraktijk Halderberge heeft deze DTL-scholing gevolgd.

Wie betaalt de DTL-screening?

Uw zorgverzekering vergoedt de kosten van de DTL-screening. Het kan zijn dat de kosten eerst worden verrekend met uw eigen risico. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden. Bent u NIET verzekerd bij Univé, VGZ, IZA of Trias? Dan heeft uw verzekeraar er voor gekozen om met een verwijzing van de huisarts te werken. U dient in dat geval dus eerst naar de huisarts te gaan voor een verwijzing.

Wordt de huisarts geïnformeerd?

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.